Verkiezingen 2019

Federale verkiezingen - 26 mei 2019

Op 26 mei aanstaande zullen niet enkel alle kiesgerechtigde Belgen in het binnenland deelnemen aan de federale verkiezingen.
Misschien ben jij één van de 180.000 landgenoten in het buitenland die met hun stem mee het verkiezingsresultaat zullen beïnvloeden.

Helaas beperkt zich dat stemrecht tot het federale niveau, maar daarover is het standpunt van de stichting bekend, met name dat een uitbreiding naar het regionale niveau in een federale staat niet meer dan logisch is.
Een lacune die erg pijnlijk wordt nu beide verkiezingen op één dag vallen. Dit is één van de aanbevelingen die de stichting heeft ter attentie van de toekomstige Vlaamse beleidsmakers.

Het stemvraagstuk is voor vele (tijdelijk) uitgeweken landgenoten niet gemakkelijk.
Meer dan de letterlijk ‘ingezetenen’ van ons land, hebben uitgeweken Vlamingen vragen aangaande de partijprogramma’s en wat hierin vermeld staat over hen als Vlaming in het buitenland. 
De stichting Vlamingen in de Wereld vroeg de Vlaamse politieke partijen kort enkele elementen uit hun programma toe te lichten.

Het resultaat vind je hier in alfabetische volgorde:

 Visie CD&V

Uit het oog is niet uit het hart. Wanneer iemand voor een korte of langere periode in het buitenland verblijft, wil dit niet zeggen dat men geen band meer heeft met het thuisfront. Ook zij zijn begaan met de toekomst van ons land. Daarom verdienen de vele Vlamingen in het buitenland onze volledige aandacht, zowel wat betreft hun specifieke situatie als hun inspraak in het algemene beleid van hun thuisland.

Het is daarom evident dat wij pleiten om het stemrecht voor Belgen in het buitenland uit te breiden naar de regionale verkiezingen. Ondanks de wetgevende stappen die met actieve steun van CD&V werden gezet, blijft dit dossier omwille van politieke weerstand helaas geblokkeerd. Daarnaast willen we de belangen van onze landgenoten in het buitenland verder behartigen. Dit zou als een aparte bevoegdheid omschreven moeten worden, maar dan wel als onderdeel van het takenpakket van de minister van Buitenlandse Zaken.

Onze aandacht gaat vanzelfsprekend ook naar de kinderen van expats. Zij moeten zich ten volle kunnen ontplooien met sterk onderwijs dat hen alle kansen voor de toekomst geeft. We ijveren dan ook volop voor Nederlands als keuzevak wanneer er voldoende Nederlandstalige kinderen op een internationale school aanwezig zijn. Wanneer dit niet het geval is, kan hier gedacht worden aan een gedegen ondersteuning via online modules. Ook de ondersteuning van kinderen die terugkeren naar het Vlaamse onderwijs dient versterkt te worden.

Als overheid willen wij volledig ten dienste staan van onze landgenoten, waar zij zich ook bevinden. We zetten daarom sterk in op een betere consulaire dienstverlening, waarbij volop gebruik wordt gemaakt van de digitalisering. Via e-government moet het eenvoudiger worden om te allen tijde met de overheid in contact te komen en bepaalde attesten op te vragen, zonder zich te verplaatsen. Om iedereen de kans te geven zijn democratische burgerrechten uit te oefenen, pleiten we ook om meer werk te maken van e-voting.

Een goed, gezond en gerust leven: dat is waar de Vlaming echt van wakker ligt. De kans om goed te leven, valt niet los te zien van een goed inkomen en de mogelijkheden om vooruit te gaan. Daarom blijven we investeren in gezonde en werkbare jobs. Een gezond leven is en blijft de basis van een goede levenskwaliteit en blijft voor ons de grootste prioriteit. We maken werk van een sterke gezondheidszorg met aandacht voor mentale gezondheid en een gezonde leefomgeving. Een gerust leven, dat is je veilig, beschermd en geborgen voelen. Een sterke buurt met een sterk sociaal weefsel, sociale contacten en verenigingsleven zorgen voor deze warme samenleving. Dat is voor CD&V de weg vooruit.

www.cdenv.be


 

 Visie Groen

‘Denk globaal, handel lokaal’ . Meer dan ooit is de wereld ons dorp geworden. Mensen zijn mobiel, leven vaker voor korte of lange tijd in het buitenland en voelen zich zowel verbonden met hun plaats van herkomst, de plaats waar ze nu leven als misschien nog andere plaatsen waar ze ooit een tijd doorgebracht hebben en/of vrienden of familie hebben.

Het is belangrijk dat het beleid hier uitdrukkelijk rekening mee houdt. In de eerste plaats door het stemrecht voor Belgen in het buitenland uit te breiden naar de regionale verkiezingen, zoals Groen al jaren bepleit. Door de staatshervormingen zijn heel wat regionale bevoegdheden ook van groot belang voor Belgen die al dan niet tijdelijk in het buitenland leven. Ook wil Groen opgroeiende kinderen van expats alle kansen op een toekomst bieden, of die nu in Vlaanderen of elders ligt. Zowel ondersteuning van een Vlaams curriculum op maat voor kinderen van expats als vlotte omschakelingsprogramma’s die vertrekken van de verworven (taal)kennis voor kinderen die naar Vlaanderen terugkeren, kunnen daartoe bijdragen.

Menselijker, eerlijker, gezonder, dat is waar Groen naar streeft. Groen wil lokaal en globaal een sociaal en ecologisch rechtvaardige agenda uitvoeren. De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties brengen ons tegen 2030 dichter bij een gelijke, propere en rechtvaardige wereld. Deze doelen draaien onder meer om het verminderen van armoede, beter onderwijs en fatsoenlijke jobs maar ook om schone energie en de bescherming van biodiversiteit. We voeren een handels- en buitenlandbeleid dat coherent is met deze agenda. Zo zorgen we voor meer gelijkheid en minder armoede en doen we er alles aan om democratie en mensenrechten te verspreiden en te versterken.  

Migratie is van alle tijden. Met een realistisch beleid leiden we migratie in goede banen. Onze prioriteit is het recht om asiel aan te vragen te vrijwaren. Wie oorlog en geweld ontvlucht, krijgt bescherming. Het Vluchtelingenverdrag is en blijft  het juridisch kader.

We zijn voorstander van Europese samenwerking in een steeds hechtere unie. We geven die Europese samenwerking een radicaal andere inhoud en karakter. We sturen bij richting democratie, solidariteit en sociale bescherming en dit binnen planetaire grenzen. De Europese Unie zet haar schaalgrootte in om dossiers als migratie, oneerlijke concurrentie, belastingontwijking, onveiligheid en klimaatverandering aan te pakken. Op die terreinen werken de lidstaten meer, beter en dieper samen.

www.groen.be


 

 Visie N-VA

De vereniging Vlamingen in de Wereld (VIW) is een belangrijke bondgenoot van het Vlaams buitenlands beleid. Het netwerk betrekt Vlamingen die in het buitenland verblijven actief bij het Vlaams buitenlands beleid en is hun belangenbehartiger, in het buitenland én in Vlaanderen. Vlamingen in de Wereld zijn de publieksdiplomaten bij uitstek die Vlaanderen internationaal vertegenwoordigen en op de kaart zetten. Vlaams minister-president Geert Bourgeois noemde VIW terecht dé schakel die Vlamingen verbindt en ervoor zorgt dat ze de band met Vlaanderen niet verliezen. In zijn beleidsnota vermeldt de minister-president VIW ook expliciet als een prioritaire partner. Voor de N-VA moet VIW die bevoorrechte rol ook in de toekomst blijven opnemen en daarvoor de nodige ondersteuning blijven krijgen.

Vlamingen moeten ook in het buitenland hun democratische rechten kunnen vervullen. Zeker als het over belangrijke bevoegdheden gaat als onderwijs, cultuur en ondernemen. Het is absurd dat in het buitenland verblijvende Vlamingen zich wel kunnen uitspreken over de samenstelling van het federale parlement, maar dat niet kunnen doen voor het Vlaams Parlement. Daarom is de N-VA al jaren pleitbezorger voor de uitbreiding van het stemrecht in het buitenland.  In het Vlaams Parlement stemden we hiertoe unaniem een resolutie en de Vlaamse Regering schaarde zich voluit achter het principe. Ook de federale regering voorzag de uitbreiding in het regeerakkoord. Helaas liep dit dossier vast op een Franstalige blokkering. De N-VA blijft evenwel ijveren voor de uitbreiding van het stemrecht in het buitenland.

In een toenemende internationale wereld is het belangrijk dat kinderen van Vlamingen die voor een bepaalde periode in het buitenland verblijven kwaliteitsvol Nederlandstalig onderwijs kunnen genieten zodat bij hun terugkeer naar Vlaanderen vlot kunnen aansluiten bij de Vlaamse samenleving. Een maximale samenwerking met Nederland is op dat vlak aangewezen. We zijn tevreden dat Nederland opnieuw heeft geïnvesteerd in Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), een logische wederkerigheid voor de duizenden Nederlandse leerlingen en studenten die in Vlaanderen komen studeren. De N-VA heeft lang en intensief gehamerd op het Damesakkoord en dringt aan op een consequent uitvoering ervan met het oog op een duurzame en structurele ondersteuning zodat het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland kan blijven bestaan of zelfs verder groeien.

VIW beschikt over een eigen dynamiek en instrumenten om Vlaamse expats en Vlamingen met buitenlandse plannen te bereiken. Om de slagkracht van haar werking te vergroten, is een blijvende structurele samenwerking met de andere Vlaamse vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering belangrijk. Ook de financiële ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid is een must.

www.n-va.be


 

 Visie Open VLD

Vlamingen die wonen in het buitenland zijn onze informele ambassadeurs en zijn daar misschien in sommige aspecten nog overtuigender in dan onze officiële ambassadeurs. We pleiten dus ook voor een specifiek beleid dat wordt ontwikkeld, met een opvolging op zowel het niveau van de regering als de parlementen.

Het is belangrijk dat consulaire dienstverlening zo vlot mogelijk verloopt. Landgenoten die in de problemen raken moeten geholpen worden, onmiddellijk en in hun eigen taal. De digitale technologie maakt een centraal contactpunt mogelijk voor alle landgenoten in het buitenland, zowel de toerist die haar paspoort kwijt raakte als de expat die zich zorgen maakt over de nationaliteit van zijn kinderen. Eén centraal telefoonnummer, 1 centraal mailadres, bereikbaar 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Op dit 24/7 consulair loket moet je ook digitaal de documenten kunnen krijgen die je nodig hebt.

Het moet ook veel makkelijker worden om vanuit het buitenland te stemmen, ook bij regionale verkiezingen. Inloggen via Itsme of met een elektronische identiteitskaart en je stem uitbrengen, technologisch kan het perfect. Ook in eigen land trouwens. Het is nog steeds verplicht om je stem uit te brengen. Waarom maken we het dan niet zo gemakkelijk mogelijk?

Als Vlaanderen een actieve aanwezigheidspolitiek wil voeren in Europees en internationaal verband, dan moet de culturele, publieks- en economische diplomatie verder worden uitgebouwd. Hiertoe behoort ook de ontwikkeling van het platform Arts Flanders voor het aankondigen van culturele activiteiten. De rol en het belang van een Vlaamse component in het Nederlandstalige Onderwijs in het buitenland is in het kader van deze vorm van ‘cultural diplomacy’ eveneens cruciaal.

In de eerste plaats zou onze aandacht moeten gaan naar het vak Nederlands voor leerplichtigen in het buitenland. Dat zou kunnen via een structurele samenwerking met Nederland die via de stichting NOB beschikt over een ervaren werking en structuur. In Vlaanderen zelf zet Open Vld in op meer meertaligheid in het onderwijs. Dat is in een context van verdere internationalisering onontbeerlijk. Dat aanbod kan zowel nuttig zijn voor kinderen van Vlaamse expats die terugkeren, maar ook voor Vlamingen die later beslissen onze regio te verlaten.

www.openvld.be


 

 Visie PVDA

Het is tijd dat de dingen eerlijk, rechtvaardig en ecologisch veranderen. De PVDA legt een fenomenaal sociaal veranderingsplan voor. Een RedGreen Deal.

De PVDA wil sociale vooruitgang: de pensioenen verhogen tot minimum 1500 euro netto, de ereloonsupplementen in de ziekenhuizen afschaffen en gelijk loon voor gelijk werk realiseren. De PVDA schrapt de wet De-Block die het mogelijk maakt langdurig zieken sneller te ontslaan. We maken ook alle sociale uitkeringen welvaartsvast.

De PVDA wil eerlijke belastingen. Dat betekent dat de fiscale achterpoortjes voor multinationals dichtgaan, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat de btw op energie opnieuw naar 6 procent gaat in plaats van 21 procent. We voeren een miljonairstaks en een Tobintaks in.

De PVDA wil klimaatinvesteringen: bindende normen opleggen voor de grootste vervuilers, investeren in beter en gratis openbaar vervoer, een derdebetalersplan voor de isolatie van alle woningen. De industrie is nu nog de grootste bron van broeikasgassen maar ze kan een centrale rol spelen in een duurzame economie.

De PVDA zet in op een win-win handels- en investeringsbeleid waar arbeidsrechten en lonen, openbare diensten en sociale sectoren, voedselsoevereniteit en het milieu beschermd zijn. De PVDA gaat ook voor een actieve vredespolitiek. We verzetten ons tegen buitenlandse interventies die chaos, vluchtelingen en terrorisme creëren. Vrede komt er door ontwapening, niet door bewapening. PVDA wil ten minste 0,7 procent van het BBP besteden aan ontwikkelingssamenwerking.

Belgen moeten zonder moeilijkheden kunnen wonen, werken en studeren in het buitenland. De PVDA is voor het expliciet opnemen van “landgenoten in het buitenland” in een ministerportefeuille en voor de uitbouw van het moedertaalonderwijs in het buitenland.  De PVDA steunt ook het publiek toegankelijk stellen van Arts Flanders.

Een buitenlands verblijf, van welke duur ook, mag de eigen toekomst noch die van de kinderen hypothekeren. De re-integratie in eigen land moet vlot verlopen. Sterke sociale zekerheid en openbare diensten zijn daartoe een eerste voorwaarde: toegankelijk onderwijs zonder financiële drempels, extra omkadering om iedereen de kans te geven te slagen aan de hogeschool of de universiteit, betaalbare woningen, publieke diensten om thuis oud te kunnen worden, woonzorgcentra met een prijs die niet hoger mag zijn dan het pensioen enzovoort. Omdat expats vanzelfsprekend hun zeg hebben in die toekomst is de PVDA voor stemrecht van Belgen in het buitenland, ook voor de regionale verkiezingen.

www.pvda.be


 

 Visie sp.a

Als het op wonen en werken in het buitenland aankomt, blijken de Vlamingen zich bitter weinig aan te trekken van de “terug-achter-de-eigen-grenzen retoriek” van sommige politieke krachten. Gelukkig maar! Onze geschiedenis heeft zich niet afgespeeld op een afgelegen eiland. Voor ons heden geldt dat nog véél minder. Een sterk en welvarend Vlaanderen kan maar mits een sterke internationalisering. Onze Vlaamse economie kan niet zonder een actief buitenlands ondernemerschap. Onze geëngageerde samenleving kan niet zonder Vlamingen die zich ook in het buitenland inzetten voor een betere wereld.

sp.a wil voor iedereen zekerheid bieden en dat is opnieuw nodig. Want die zekerheid is voor veel mensen vandaag geen evidentie meer. Zekerheid op lagere facturen, op een deftig pensioen en de beste zorg wanneer die nodig is. Voor iedereen. sp.a kijkt, als internationalisten, daarbij ook verder dan de grenzen van Vlaanderen. Daarom hebben wij ook bijzondere aandacht voor de Vlamingen die naar het buitenland trekken. Jullie zijn met honderdduizenden en het is belangrijk dat jullie betrokken blijven bij het beleid in ons land én dat het beleid aandacht heeft voor jullie specifieke belangen. Dit speelt zich voor ons voornamelijk af op vier terreinen:

  • Internationalisering kan maar goed verlopen door kwaliteitsvolle communicatie- en informatie-initiatieven naar Vlamingen in het buitenland of Vlamingen met buitenlandse plannen. Die kunnen dan ook blijvend op onze steun rekenen. Wij blijven de stichting ‘Vlamingen in de Wereld’ (VIW) steunen. De stichting is een belangrijke  ‘one stop shop’ voor de Vlamingen in het buitenland of met plannen in die zin.
  • Publieke dienstverlening ligt ons nauw aan het hart; de consulaire dienstverlening aan onze burgers moet dan ook voldoende toegankelijk en kwaliteitsvol zijn. Hier willen we voor garant staan. Een verbetervoorstel is bijvoorbeeld om het systeem van de noodtelefoon te centraliseren naar één globaal noodnummer. Verder moet onderzocht worden hoe Vlamingen in het buitenland met minder rompslomp hun stem bij verkiezingen kunnen uitbrengen. Een online stemsysteem kan hier – mits de juiste waarborgen en bescherming – soelaas bieden.
  • We willen het Nederlandstalig onderwijs in het buitenland verder uitbouwen – een kwaliteitsvol aanbod voor Vlamingen moet gegarandeerd worden. Digitaal afstandsonderwijs zou hiertoe anno 2019 een belangrijke bijdrage moeten leveren.
  • Vlaanderen en cultuur worden vaak in één adem uitgesproken. De ondersteuning het internationaal cultuurbeleid – mede door de Vlaamse culturele diplomatie - willen we dan ook onverminderd voortzetten.

www.s-p-a.be


 

 Visie Vlaams Belang

Van deze partij hebben we tot op heden geen feedback ontvangen.

www.vlaamsbelang.org