Fiscale aangifte

Aangifte in de personenbelasting

“Indien je na je vertrek nog fiscaal inwoner van België blijft, moet je verder een aangifte in de personenbelasting indienen en hierop je wereldwijd inkomen opnemen inclusief inkomen die je ontvangen hebt in de periode dat je buiten België woonde. In het geval deze buitenlandse inkomsten ook in het andere land belast worden zal België in principe vrijstelling verlenen voor deze inkomsten. De manier waarop dit gebeurt verschilt naar gelang de inkomsten afkomstig zijn uit een land waarmee België al dan niet een verdrag ter voorkoming van dubbele belasting heeft afgesloten.

Voor inkomsten uit verdragslanden zullen de buitenlandse inkomsten volledig vrijgesteld worden maar de vrijgesteld inkomsten worden wel in aanmerking genomen voor de bepaling van het belasting tarief dat toegepast wordt op de inkomsten die effectief in België belast worden (de zogenaamde vrijstelling “met progressievoorbehoud”). Voor inkomsten uit landen zonder verdrag zal België eenzijdig een vermindering van belasting met de helft toestaan en eventueel ook een extra aftrek van kosten toestaan.

Aangifte niet-inwoners

Mocht je na je emigratie uit België je woning of onroerend goed in België aanhouden of eventueel verhuren, dan zal je de onroerende inkomsten op basis van het kadastraal inkomen, indien het goed niet verhuurd is, of verhuurd is aan een particulier, dan wel op basis van effectieve huurgelden voor beroepsmatige verhuur nog in België in de belasting niet-inwoners moeten aangeven.

Als je echter enkel onroerende inkomsten hebt die lager zijn dan 2.500 euro per jaar per belastingplichtige, wordt er geen aanslag opgelegd en moet je dus ook geen aangifte indienen. Betaalde intresten kunnen in mindering worden gebracht van de onroerende inkomsten.

Belgische roerende inkomsten (zoals Belgische intresten en dividenden) worden in principe door de Belgische financiële instelling onderworpen aan een bevrijdende roerende voorheffing van 25%.  Opgelet, het is niet uitgesloten dat de Belgische intresten en dividenden aan de bron slechts voor een kleiner percentage in de heffing moeten worden meegenomen, en dit op basis van het desbetreffende dubbel belasting verdrag: veelal tussen de 5% en 15% onderworpen in de bronstaat, terwijl het saldo belast mag worden in de woonstaat. Intresten ontvangen binnen de EU zijn conform de Europese spaarrichtlijn niet onderhevig aan een bronheffing maar worden integraal belast in de EU-lidstaat waar je rijksinwoner bent.  Ook 3de landen zoals Zwitserland, Monaco en Liechtenstein doen mee met de Europese spaarrichtlijn, en wisselen informatie uit om de belastingplichtige te belasten in de woonstaat.

Mocht er aan de bron niet correct zijn ingehouden, moet je zelf contact opnemen met de desbetreffende uitbetalende instantie en aantonen dat je rijksinwoner bent geworden in een ander land, en dit op basis van de Europese spaarrichtlijn dan wel op basis van het desbetreffende dubbel belasting verdrag.

Tot slot, als je nog bepaalde beroepsinkomsten of vervangingsinkomsten van Belgische oorsprong zoals tijdskrediet van de RVA ontvangt, moet je deze op basis van het desbetreffende dubbel belasting verdrag samen met de eventueel andere Belgische inkomsten aangeven. Nadelig is dan wel dat je als Belgisch niet-inwoner waarschijnlijk geen aanspraak meer kunt maken op de belastingvrije sommen, huwelijksquotiënt of bepaalde andere uitgaven die een aftrek of een belastingvermindering genereren.

Niet onbelangrijk is ook de vraag of je nog een werkloosheidsuitkering van de RVA ontvangt waarvoor je weliswaar ingeschreven moet blijven in het rijksregister. Als dit zo is, kunnen er weer vragen rijzen of je geen Belgisch rijksinwoner bent gebleven.

Aangifte speciaal

Als je België met je gezin definitief verlaat tijdens het inkomstenjaar, moet je voor de periode dat je enkel nog Belgische rijksinwoner was deze inkomsten en uitgaven aangeven. Dit leidt meestal tot een positief resultaat omdat je lagere pro-rata temporis inkomsten dan kunnen genieten van de opklimmende progressieve belastingschalen. Je uitgaven die recht kunnen geven op een belastingaftrek of -vermindering, kan je enkel opnemen voor zover deze zijn uitgegeven in de Belgische periode.  

Anderzijds betekent dit hetvolgende: als je na je vertrek uit België nog bepaalde uitgaven hebt gemaakt die in aanmerking kunnen komen voor een belastingaftrek of -vermindering, kunnen deze meestal niet meer geëffectueerd worden (onderhoudsgelden, giften, aflossingen hypothecaire leningen, stortingen in pensioensparen of levensverzekering, etc.).  Indien er een tax equalization clausule van toepassing is op je buitenlandse tewerkstelling, kan je onderzoeken in hoeverre je werkgever bereid is om het verlies van Belgische fiscale voordelen alsnog te vergoeden.

In alle andere gevallen moet je toch eens nagaan of je deze uitgaven waar mogelijk kan stopzetten. Verder is het interessant  te bekijken of je nog andere inkomsten kan verwezenlijken tijdens je Belgische periode die in België gevrijwaard blijven van belastingen terwijl deze in het land van immigratie belast worden. Denk bijvoorbeeld aan de verkoop met meerwaarde van aandelen in je persoonlijke portefeuille…

Praktisch:

Om aan de Belgische aangifteformaliteiten bij een emigratie uit België te voldoen, moeten gehuwden of wettelijk samenwonenden zich gezamenlijk uitschrijven uit het Rijksregister en de administratieve formaliteiten voor registratie in het buitenland vervullen.

Als de wijziging van woonplaats plaatsvindt op een andere dag dan 31 december van een jaar, dan moet je zo snel mogelijk bij uitschrijving per aangetekend schrijven een aangifte speciaal aanvragen bij je lokale belastingkantoor. Deze aangifte moet dan binnen de 3 maanden na de datum van emigratie ingediend worden, dan wel op de op het aangifteformulier vermelde indieningsdatum.

Als er na emigratie in België nog belastbare inkomsten genoten worden, moet men in bepaalde gevallen nog een jaarlijkse Belgische aangifte indienen, maar dan in de belasting van niet-inwoners (het eerste jaar is het meestal nodig zelf een dergelijk aangifteformulier aan te vragen bij de Dienst Buitenland van de Federale Overheidsdienst Financiën).