Vanuit het buitenland in België naar de rechter stappen?

afbeelding van Administrator
Administrator

Vaak zien Vlamingen die zich in het buitenland bevinden, zich genoodzaakt om in België naar de rechter te stappen. Het gaat dan meestal om een geschil in verband met een huis dat men nog in België verhuurt, of in verband met een verdeling bij een overlijden. De vraag die zich dan opwerpt, is te weten of in België naar de rechter stappen wel de moeite loont? Want in België zijn de gerechtelijke procedures vaak langdurig, maar brengt het vooral ook veel kosten met zich mee. Zoals de advocaatkosten. We raden dan zeker aan rekening te houden met wat volgt.

Wanneer dagvaarden?

Zoals aangehaald, mag men niet uit het oog verliezen dat een procedure opstarten voor de rechtbank in België niet goedkoop is. Bovendien is het steeds afwachten wie de zaak zal winnen! Stapt u naar de rechter dan zal u geconfronteerd worden met kosten zoals bijvoorbeeld de kosten voor de gerechtsdeurwaarder, de gerechtskosten, kosten voor de deskundige, intresten, een rechtsplegingsvergoeding, de rolrechten (dit zijn de vergoedingen die betaald moeten worden wanneer een zaak op de agenda van de rechtbank wordt ingeschreven), advocaatkosten, enz.…

Vooral wat betreft de erelonen van de advocaat stellen we vast dat mensen vaak schrikken van de afrekening. Daarom is het altijd raadzaam om vooraf met uw advocaat na te gaan wat de procedure u zal kosten. Hij zal u wellicht een idee kunnen geven van deze kostprijs. Tellen we nu bij deze advocaatkosten bijvoorbeeld ook nog eens de rolrechten op, de kosten voor de deurwaarder (het gaat hier dan om de kosten voor de dagvaarding), dan komt men al snel aan een duizendtal euro’s! Daarom is het dus nuttig om vooraf na te gaan of het dagvaarden van de tegenpartij wel een goede beslissing is. 

Bent u verplicht om een advocaat onder de arm te nemen?

Precies omdat de erelonen van advocaten nogal kunnen oplopen, vragen veel mensen zich af of ze wel een advocaat nodig hebben indien zij een procedure voor de rechtbank wensen op te starten. In de meeste gevallen kan men zichzelf verdedigen voor de rechtbank. Niemand kan ertoe verplicht worden beroep te doen op een raadsman. Wel is het zo dat bepaalde rechtszaken alleen via een advocaat kunnen gevoerd worden, bijvoorbeeld indien er een zaak voor het Hof van Cassatie wordt gebracht, of bij het aantekenen van een beroep bij de Raad van State. Ook de rechter kan op het proces iemand adviseren om toch een raadsman te kiezen. Niets belet u echter om nog tijdens de procedure beroep te doen op een raadsman.

Gaat het om een “verzoening” bij de plaatselijke vrederechter, dan kan u zonder probleem zelf optreden. Deze verzoening is ook geen “procedure”. Het is een mogelijkheid die men probeert aan te grijpen om de partijen tot een onderling akkoord te brengen. Komt u met de tegenpartij tot een akkoord tijdens deze verzoening, dan maakt de vrederechter hiervan een proces-verbaal op. Dit proces-verbaal heeft evenveel waarde als een vonnis. Hier is een advocaat niet nodig, maar men mag er wel beroep op doen.

Het spreekt natuurlijk voor zich dat indien u zich in het buitenland bevindt, het moeilijk is om zelf naar de rechtbank te komen. Vlamingen in het buitenland zullen zich dan sowieso moeten laten bijstaan door een advocaat in België. We raden hierbij ten zeerste aan om uw advocaat in België te vragen hoeveel de kosten en honoraria zullen bedragen. Doe dit tijdig zodat u zeker niet voor verrassingen komt te staan!

Opmerking:

U kan niet weigeren uw advocaat te betalen indien hij de zaak verliest! Wel kan u zijn factuur “protesteren”, net zoals dit ook kan voor alle andere mogelijke facturen waarmee u zich niet akkoord verklaart. Dit dient wel zo snel mogelijk te gebeuren.

Opgepast: nieuwe bedragen betreffende de rechtsplegingsvergoeding!

We willen bij deze opmerken dat ondertussen ook nog eens de bedragen van de  rechtsplegingsvergoedingen in België werden aangepast. Deze zogenaamde “rechtsplegingsvergoeding” is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en honoraria van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij. Dit betekent dat de verliezende partij in België een forfaitair bedrag moet betalen aan de winnende partij en dit voor de kosten en honoraria van haar advocaat. Sinds 1 juni 2016 werden deze bedragen aangepast, t.t.z. dat de bedragen met 10% verhoogd worden.

Opgelet!

De nieuwe bedragen gelden niet alleen voor de nieuwe zaken die vanaf 31 mei worden ingeleid, maar eveneens voor zaken die nu al hangende zijn!

Wordt naar de rechtbank stappen hierdoor dan nog duurder?

Dat zal afhangen van het feit of u de zaak in België wint of verliest. Wint u uw zaak dan is het aan de andere (de verliezende) partij om u die rechtsplegingsvergoeding te betalen. Op dat ogenblik komt u er dan goed vanaf. Maar verliest u uw zaak dan is het aan u om deze vergoeding te betalen en vermits deze nu hoger ligt, dan zal het u inderdaad meer kosten!

Info: www.solangetastenoye.be

Tabel met nieuwe bedragen