Expatcontract

Omdat een buitenlandse opdracht meestal een grote impact heeft op je persoonlijke en professionele situatie, is het des te belangrijker, zowel voor jou als voor je werkgever, om alle voorwaarden en modaliteiten verbonden aan deze opdracht gedetailleerd vast te leggen in een contract.

Wanneer je gedetacheerd wordt naar het buitenland, heb je al een arbeidsovereenkomst met je huidige werkgever die ook tijdens de duur van de detachering blijft bestaan. Men voegt meestal een detacheringsbrief, ook wel een expatcontract genoemd, toe waarin de voorwaarden en modaliteiten expliciet verbonden aan de (tijdelijke) detachering staan. Wanneer je daarentegen in het buitenland gaat werken op basis van een lokaal contract, zal je een (nieuwe) arbeidsovereenkomst afsluiten met je buitenlandse werkgever conform het nationaal arbeidsrecht van het betrokken land. Bij een detachering moet je werkgever de loon- en arbeidsvoorwaarden van het land van bestemming respecteren tenzij de voorwaarden in je thuisland voordeliger zijn. Onder arbeidsvoorwaarden verstaat men de arbeidsduur, vakantie, etc. Daarom maakt je werkgever een expatcontract op met de toepasselijke arbeidsvoorwaarden.

Salarispakket – Balance sheet methode

Om een buitenlandse opdracht aantrekkelijk te maken en je te overtuigen om deze te accepteren, bekijken de meeste werkgevers je salarispakket op basis van de balance sheet methode.

Deze methode houdt in dat men een berekening maakt waarbij men je huidig brutoloon omrekent naar een (Belgisch) nettoloon (aftrek van taksen en sociale zekerheidsbijdragen), daar allerlei vergoedingen bijtelt ter motivatie om je mobiel te maken en dit nieuwe netto salaris opnieuw bruteert in het land van bestemming, met inachtneming van de plaatselijke, nationale taksen. Op basis van deze berekening stelt me je een nieuw, hoger brutoloon voor dat men opneemt in het expatcontract als je de buitenlandse opdracht aanvaardt.

De bovenvermelde vergoedingen die bij je netto loon opgeteld (kunnen) worden zijn afhankelijk van de aard en duur van de buitenlandse opdracht, de levensstandaard in het land van bestemming, etc. De vaakst voorkomende vergoedingen zijn:

een cost of living allowance: een vergoeding om het behoud van je levensstandaard in het thuisland te verzekeren
dagvergoedingen ter compensatie van kleine onkosten
een vergoeding ter compensatie van het verlies van inkomen van je partner
housing allowance: een vergoeding voor de huur van een huis of appartement,
home leave allowance:  een vergoeding om een bepaald aantal keer op bezoek te gaan in je thuisland

Naast deze brede waaier aan mogelijke vergoedingen kan een werkgever ook een aantal kosten terugbetalen op basis van betalingsbewijzen; zoals bijvoorbeeld kosten die gerelateerd zijn aan de (tijdelijke) verhuis naar en installatie in het land van bestemming.

Hardship allowance

Hardship allowance behoort tot een afzonderlijke categorie van vergoedingen. Zo’n vergoeding kan uitbetaald worden voor verschillende redenen: als de cultuur in het land van bestemming erg verschilt van de cultuur in België, wanneer de politieke situatie in het land van bestemming onstabiel is, wanneer het land van bestemming voor buitenlanders niet als veilig beschouwd wordt, etc. 

Ter compensatie van de stress en noodzakelijke aanpassingen die jij en je gezin in dergelijke gevallen moeten maken, kan de werkgever een hardship allowance toekennen.

Tax equalization

Naast de mogelijkheid dat je onderworpen zal zijn aan een ander socialezekerheidsstelsel, zal je naar alle waarschijnlijkheid tijdens de duur van je buitenlandse opdracht ook binnen een ander belastingstelsel vallen.

Om te vermijden dat je in een duurder belastingstelsel terechtkomt en bijgevolg meer belastingen moet betalen dan wanneer je de buitenlandse opdracht niet aanvaard had, kan je werkgever een tax equalization clausule opnemen in je expatcontract.

Deze clausule houdt in dat er hypothetische belastingen berekend worden op je (nieuwe) bruto basissalaris op basis van de Belgische belastingstarieven die van toepassing zouden zijn mocht je België niet verlaten hebben. Deze hypothetische belastingen worden ingehouden op je brutoloon zodat er voor jou niets verandert, noch in de negatieve noch in de positieve zin, omwille van het accepteren van de buitenlandse opdracht.

Nadien zal je werkgever de effectieve belastingen berekenen die verschuldigd zijn op je brutoloon, dus in overeenstemming met het nieuwe toepasselijke belastingstelsel van je buitenlandse bestemming. De werkgever zal de effectief verschuldigde belastingen dan betalen met de hypothetisch berekende en ingehouden belastingen. Als je in een duurder belastingsstelsel terecht komt, zal je werkgever het verschil ten laste nemen zodat jij geen negatieve gevolgen ondervindt van de wijziging in het toepasselijke belastingsstelsel. Maar omgekeerd, als er meer hypothetische belastingen werden ingehouden dan er effectief verschuldigd zijn, zal dit een voordeel zijn voor je werkgever.

Tot slot moet je ook nagaan in hoeverre de werkgever bereid is om het verlies van bepaalde persoonlijke fiscale aftrekposten – denk bijvoorbeeld aan de voordelen van de woonbonus- via de tax equalization te vergoeden.