Working-holiday

Met een working-holiday visum (WHV) krijgen Belgische jongeren van achttien tot dertig jaar oud de kans om te reizen in Nieuw-Zeeland, Canada en Australië en er tegelijk te werken voor een periode van maximum één jaar. Dit is het gevolg van een overeenkomst tussen België en deze drie landen. Belgische jongeren kunnen een WHV aanvragen om op vakantie te gaan en tijdens deze vakantie – telkens voor een maximumperiode van drie maanden – voor verschillende werkgevers te werken, zonder verplichte bijkomende goedkeuring.

Omdat deze landen ook gelijkaardige overeenkomsten met andere Europese landen hebben, hanteert men een quota. Het aantal jongeren dat jaarlijks een WHV toegekend krijgt, is gelimiteerd.

Voorwaarden:

Om in aanmerking te komen voor een WHV moet je:
- Aannemelijk maken dat je hoofddoel reizen is, en een vakantie door te brengen, waarbij de mogelijkheid om te werken slechts bijzaak is.
- Tussen achttien en dertig jaar oud zijn op het ogenblik dat je jouw aanvraag indient.
- In het bezit zijn van een geldig paspoort.
- In het bezit zijn van een geldig retourbiljet dan wel voldoende middelen hebben om een dergelijk biljet te kopen.
- Over voldoende financiële middelen beschikken om in je behoeften te voorzien gedurende je verblijf in het andere land.
- Nog nooit van deze regeling gebruik hebben gemaakt.
- Een officieel document voorleggen dat je eerbaarheid aantoont.
- Een verzekering zijn aangegaan.

Visa & belastingen

De algemene regel is dat je de aanvraag tot voorlopig verblijf indient bij de Belgische diplomatieke of consulaire post die bevoegd is voor de verblijfplaats van de aanvrager. Meer informatie omtrent het visum kan je ook terugvinden op officiële sites van het bevoegde land.

Wanneer je werkt in een ander land moet je een 'tax number' (belastingnummer) aanvragen. Dat is heel eenvoudig en doe je online. Op het einde van je verblijf geef je een overzicht door van hoeveel je verdiende. Op basis daarvan krijg je belastingen terug. Dit geldt voor Australië, Nieuw-Zeeland en Canada.

België heeft met deze landen een dubbel belastingverdrag afgesloten om te vermijden dat je twee keer belastingen zou betalen.

Sociale zekerheid

België heeft met verscheidene landen, waaronder Australië en Canada/Québec, een bilaterale overeenkomst afgesloten. Deze overeenkomsten zijn van toepassing op werknemers, zelfstandigen en bepaalde categorieën ambtenaren. Behoudens een aantal uitzonderingen die zijn opgenomen in de specifieke overeenkomsten, zoals bij detachering, zal de socialezekerheidswetgeving van het land waarheen je trekt, en dat een bilaterale overeenkomst heeft met België, op jou van toepassing zijn wanneer je er gaat werken.

België heeft twee bilaterale overeenkomsten afgesloten met Australië, die betrekking hebben tot de sociale zekerheid. In Australië kan er bijvoorbeeld een EZVK (Europese ziekteverzekeringskaart) gebruikt worden voor het recht op terugbetaling van gezondheidszorgen. 

Wat moet je doen om een EZVK te verkrijgen? Voor je vertrek moet je bij je Belgische verzekeringsinstelling (ziekenfonds) een Europese ziekteverzekeringskaart aanvragen. Die geeft je gedurende jouw tijdelijk verblijf in Australië recht op de geneeskundige verstrekkingen die, gelet op jouw gezondheidstoestand, (onmiddellijk) nodig zijn. Ook voor je visumaanvraag moet je kunnen aantonen dat je verzekerd bent tegen ziektekosten. Vraag bij je zorgverzekeraar na welke kosten precies worden gedekt tijdens je verblijf. Een extra reisverzekering is zeker aan te raden. Bij een verblijf van langere duur naar Australië is het aanbevolen om je te registeren bij het dichtstbijzijnde Medicare-kantoor op vertoon van jouw paspoort en jouw EZVK. Na registratie ontvang je dan een Medicare Card.

België heeft ook een bilaterale overeenkomst getekend met Canada betreffende de sociale zekerheid, maar deze is beperkter dan de Belgisch-Australische overeenkomst. In Canada kan geen EZVK gebruikt worden.

Daarnaast is er een specifieke bilaterale overeenkomst afgesloten tussen België en Québec. Met Québec is er eveneens een verdrag getekend omtrent sociale zekerheid, waarin ook het regelen van het recht op terugbetaling van gezondheidszorgen is opgenomen in bepaalde situaties, zoals onder andere bij een tijdelijk verblijf.

Er is geen akkoord over sociale zekerheid afgesloten met Nieuw-Zeeland.

Sociale zekerheid samengevat:

- België sloot een verdrag betreffende working-holiday visa af met Australië, Canada en Nieuw-Zeeland.
- België sloot een verdrag betreffende sociale zekerheid af met Australië, Canada en ook specifiek met Québec.
- In het verdrag omtrent sociale zekerheid tussen België en Australië en België en Québec werden gezondheidszorgen opgenomen.
- In het verdrag omtrent sociale zekerheid tussen België en Australië werd een formulier van overdracht voorzien (andere dan EZVK).
- In Australië is de EZVK bruikbaar.

Meer informatie over de bilaterale overeenkomsten omtrent sociale zekerheid vind je via deze link: https://www.socialsecurity.be/CMS/nl/coming_to_belgium/FODSZ_Convention#toc-de-landen-waarmee-belgi-een-bilaterale-overeenkomst-heeft-ondertekend