Servië

Verdrag over sociale zekerheid tussen België en Servië

Op 1 september 2014 zal het bilateraal verdrag over de sociale zekerheid tussen België en Servië in werking treden. Deze overeenkomst vervangt het oude verdrag tussen België en het voormalige Joegoslavië in de relatie met Servië. Dat was van toepassing gebleven in afwachting van een nieuw.

De overeenkomst regelt de toestand van de werknemers of zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Servische sociale zekerheidsregime waren onderworpen of die van het ene naar het andere willen overschakelen.

Daarbij komen bijna alle takken van de sociale zekerheid aan bod:

  • ziekte – en moederschapsverzekering;
  • arbeidsongevallen en beroepsziekten;
  • ouderdom, overlijden en invaliditeit;
  • gezinsbijslag;
  • werkloosheid.

De overeenkomst heeft volgende doelen:

  • de dubbele onderwerping vermijden van enerzijds de Serviërs die een beroepsbezigheid uitoefenen in België en anderzijds de Belgen in Servië;
  • het behoud van de sociale zekerheidsrechten die in beide landen verworven werden;
  • de gelijke behandeling met de eigen onderdanen;
  • de overgang van het ene sociale zekerheidsstelsel naar het andere vergemakkelijken.

Lees in bijlage de volledige tekst van het verdrag (.pdf)