Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Huwelijkscontract

Afsluiten van huwelijkscontracten buiten België

In België is men er al geruime tijd van overtuigd dat heel wat wetsregels binnen het Erfrecht moeten worden aangepast. Het Belgisch Erfrecht is namelijk compleet verouderd. Sinds kort is er echter wel een nieuwe richtlijn gekomen op Europees vlak. Maar ook op het gebied van de “huwelijkscontracten” wenst men in België te komen tot meer mogelijkheden van de echtgenoten. Maar hoe zit dat momenteel indien men in het buitenland een dergelijk contract wenst af te sluiten?

Hoe wordt het geregeld in België?

In België kunnen echtgenoten een huwelijkscontract opmaken en hierin bepalen wat er met hun goederen moet gebeuren indien ze overlijden of scheiden. Er is hierbij een keuze tussen drie belangrijke soorten, nl. het wettelijk huwelijkscontract, het contract met een volledige scheiding van goederen en de algehele gemeenschap van goederen.
Maken de echtgenoten geen huwelijkscontract op, dan is het wettelijk huwelijkscontract van toepassing.

Hoe wordt het geregeld op Europees vlak?

Wat betreft het erfrecht hebben we sinds kort een “Europese Erfrechtverordening”. De belangrijkste regel binnen deze verordening, is dat het erfrecht van daar waar de overledene zijn laatste verblijfplaats had, van toepassing zal zijn op zijn nalatenschap. Tot vóór deze verordening was het zo dat elke lidstaat over andere erfrechtregels beschikte. Dit maakte de erfrechtregels er niet gemakkelijker op! Maar heden is het dus zo dat er bij overlijden nagegaan zal worden waar de overledene woonde. Dit houdt in dat alle goederen van de overledene (dit zijn dan zowel de roerende als de onroerende goederen), verdeeld worden volgens de erfrechtregels van het land waar de overledene woonde bij zijn overlijden.

We merken hier echter wel op dat door de Europese Erfrechtverordening toch ook een mogelijkheid voorzien wordt om van deze regel af te wijken. Dit houdt in dat men kan kiezen voor de erfrechtregels van het land waarvan men de nationaliteit bezit op het ogenblik dat men overlijdt of op het ogenblik van het maken van de keuze. Een andere afwijking is uitgesloten. Bovendien moet deze afwijking gebeuren via een testament.

En wat nu met betrekking tot de huwelijkscontracten?

Sinds enige tijd bestaat er in België het “Internationaal Privaatwetboek”. De regels uit dit wetboek zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat er een “vreemd element” optreedt. Dit is bijvoorbeeld het geval indien men huwt met een buitenlander, of men te maken heeft met iemand van een andere nationaliteit. In dit wetboek vinden we de regels terug die bepalen welke wetsregels van welk land er van toepassing zijn in zo’n geval.

In de eerste plaats bestaat de mogelijkheid dat de gehuwden zelf beslissen welk recht er zal toegepast worden voor wat betreft hun huwelijksvermogen. Hun keuze is echter wel beperkt.

Wat betreft de huwelijkscontracten, kunnen de echtgenoten slechts één van de volgende rechtsstelsels aanwijzen:

  • Het recht van de Staat op wiens grondgebied zij na de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigen. De gewone verblijfplaats is een begrip dat steunt op feitelijke gegevens, nl. de plaats waar een natuurlijke persoon zich hoofdzakelijk heeft gevestigd;
  • Het recht van de Staat op wiens grondgebied één van hen op het tijdstip van de keuze zijn gewone verblijfplaats heeft;

  • Het recht van de Staat waarvan één van hen op het tijdstip van de keuze de nationaliteit heeft.

Hebben de echtgenoten zelf hun keuze niet gemaakt, dan bepaalt het Internationaal Privaatwetboek dat het huwelijksvermogen beheerst wordt:

  • Door het recht van de Staat op wiens grondgebied beide echtgenoten na de voltrekking van het huwelijk hun eerste gewone verblijfplaats vestigden;

  • Bij gebreke van gewone verblijfplaats op het grondgebied van een zelfde Staat, doorhet recht van de Staat waarvan beide echtgenoten de nationaliteit hebben bij de voltrekking van het huwelijk;

  • In de andere gevallen, door het recht van de Staat op wiens  grondgebied het huwelijk is gesloten.

Ons advies

Wijkt u uit naar het buitenland, of hebt u dat al gedaan, neem dan zeker contact op met een notaris in het land waar u woont of gaat wonen. Ga na welke de mogelijkheden zijn en welke wetsregels er van toepassing zullen zijn. 

Tekst: Solange Tastenoye