Overslaan en naar de inhoud gaan
x
tijdskrediet

De gevolgen op het tijdskrediet / thematisch verlof bij een tijdelijke verhuis naar het buitenland

Mensen die beslissen om hun partner te vergezellen naar nieuwe oorden kiezen heel vaak voor de optie om hun eigen professionele activiteiten in België een tijdje ‘on hold’ te zetten door het opnemen van een specifieke vorm van loopbaanonderbreking. Dit kan op verschillende manieren zoals het thematisch verlof, het tijdskrediet in de privésector (de loopbaanonderbreking in de openbare sector en het onderwijs) en tenslotte het eindeloopbaanstelsel waarbij je je professionele activiteiten vermindert tot aan het moment van je pensioen. 

Wanneer men met een gezin voor een tijdje naar het buitenland trekt naar aanleiding van de uitzending van één van de partners, kiest men meestal voor:

  • Het ouderschapsverlof 

  • Tijdskrediet met motief van de zorg voor zijn kind(eren) 

Hou rekening met voorwaarden

In beide gevallen zal je je professionele activiteiten tijdelijk geheel of gedeeltelijk kunnen schorsen wanneer je voldoet aan de toegangsvoorwaarden bij je werkgever. Wanneer je bovendien voldoet aan de voorwaarden inzake de toekenning van onderbrekingsuitkeringen, kan je een vervangingsinkomen (maandelijkse onderbrekingsuitkeringen) bekomen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De meest belangrijke aandachtspunten zijn: 

  • Leeftijdsvoorwaarde van het kind 

  • Minimum- en maximumduur van de onderbreking

  • Het vervullen van de anciënniteits- en tewerkstellingsvoorwaarde bij je werkgever

  • Vermijden van cumul met andere activiteiten en inkomsten, tenzij expliciet toegestaan

  • Wonen in België of een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland gedurende de hele schorsingsperiode

Voor een uitgebreid overzicht van alle voorwaarden voor zowel het tijdskrediet als ouderschapsverlof verwijzen we naar de website van de RVA. (http://www.rva.be/nl/burgers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven

De voorwaarde opgelegd in verband met het woonland van de aanvrager (België/EER/Zwitserland) is mogelijk een boosdoener wanneer je met het gezin in het kader van een tijdelijke en beroepshalve uitzending van je partner verhuist naar een andere locatie.

Voor dergelijke situaties wordt echter wel een uitzondering voorzien. Je kan, samen met je uitkeringsaanvraag, het bewijs van het huwelijk of wettelijke samenwoning én een attest van de uitzendende werkgever bezorgen waaruit duidelijk blijkt dat de professionele activiteiten in het buitenland van tijdelijke aard zijn en bijgevolg niet vereisen dat het gezin zich definitief in het buitenland zal vestigen.

De uitbetaling van de onderbrekingsuitkeringen gebeurt via een cheque of overschrijving op een financiële rekening in België of een land van de eurozone of SEPA (Single Euro Payments Area). Het kan bijgevolg aangeraden zijn om een Belgische bankrekening te behouden om problemen met de betaling van de onderbrekingsuitkeringen te vermijden. 

Fiscale en sociale aspecten van de onderbrekingsuitkering

Op de onderbrekingsuitkeringen dien je geen sociale zekerheidsbijdragen te betalen.

Indien alle voorwaarden bij je werkgever vervuld zijn maar deze voor de uitkeringen niet, kan je het tijdskrediet of ouderschapsverlof doorgaans wel verkrijgen, maar zal je géén onderbrekingsuitkeringen ontvangen. Dergelijk verlies van uitkeringen heeft bovendien een invloed op je sociale zekerheidspositie en de bijhorende sociale dekking. Zo kan de duur van het tijdskrediet bijvoorbeeld enkel gelijkgesteld worden met professionele prestaties en dus mee in rekening genomen worden voor de opbouw van je wettelijk pensioen wanneer je onderbrekingsuitkeringen ontvangt van de RVA. 

Voor belastingdoeleinden worden de ontvangen bedragen wel als belastbaar vervangingsinkomen beschouwd. De percentages van de Belgische bedrijfsvoorheffing van toepassing op vervangingsinkomsten variëren van 10,13% tot 35%.

Je krijgt voor deze inkomsten een fiche 281.18 en je moet deze opnemen in een Belgische belastingaangifte samen met eventuele andere inkomsten van Belgische oorsprong. Nadelig is dan wel dat je als Belgisch niet inwoner waarschijnlijk geen aanspraak kan maken op de belastingvrije sommen, huwelijksquotiënt of bepaalde andere uitgaven die een aftrek of een belastingvermindering genereren.

Indien je beslist om ingeschreven te blijven in de Belgische bevolkingsregisters om aan de woonplaats vereiste voor deze uitkeringen te voldoen, kunnen er bovendien vragen rijzen of je geen Belgische rijksinwoner gebleven bent wat dan zou betekenen dat je op je wereldwijde inkomsten in België belastbaar zou kunnen zijn. Voorzichtigheid is hier dus aangewezen. 

Auteur: Christine Boeckx

www.ey.com