Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Airbnb etiquette

Een extraatje verdienen via Airbnb terwijl u in het buitenland verblijft – een goed idee?

De deeleconomie is in opmars in onze maatschappij. Denk maar aan de elektronische platformen zoals Airbnb, Uber en Delivroo waarbij goederen en diensten rechtstreeks onder particulieren worden aangeboden buiten hun normale beroepsactiviteit. U denkt er misschien ook aan om uw woning in België te verhuren via een elektronisch platform als Airbnb?

Hou er dan wel rekening mee dat de inkomsten die u genereert eventueel ook moeten aangegeven worden in de Belgische aangifte, zelfs indien u voor fiscale doeleinden als niet-inwoner van België wordt beschouwd. 

Inkomsten genereren via de deeleconomie​

Sinds 1 juli 2016 voorziet de Belgische wetgeving een bijzonder belastingregeling voor inkomsten ontvangen uit de deeleconomie. Indien een aantal voorwaarden vervuld zijn, worden deze inkomsten belast aan een afzonderlijk tarief van 20%. Daar er ook een kostenforfait van 50% van toepassing is, zal de effectieve belastingdruk slechts 10% bedragen. Deze gunstmaatregel is enkel van toepassing indien de dienstverlening wordt aangeboden via tussenkomst van een erkend elektronisch platform en de vergoeding ook via dat platform wordt uitbetaald.

Let wel op, het fiscaal gunstregime is slechts van toepassing indien de jaarlijkse huurinkomsten niet meer bedragen van 5.000,00 EURO (geïndexeerd bedrag voor inkomstenjaar 2017) per belastingplichtige. Bedragen de inkomsten jaarlijks meer dan het maximumbedrag, dan worden deze volledig beschouwd als beroepsinkomsten.

Uw woning verhuren via een elektronisch platform als Airbnb

Wanneer u uw woning via een elektronisch platform als Airbnb verhuurt, kan het gunstige belastingregime voor inkomsten uit de deeleconomie van toepassing zijn op een deel van de verkregen inkomsten. De inkomsten uit de verhuur kunnen immers bestaan uit drie delen die ieder hun eigen regeling volgen en alleen de diverse inkomsten komen in aanmerking voor het gunstregime. 

Hoe wordt onroerend inkomen belast in België? 

De huurinkomsten uit de verhuur van uw woning in België, zonder meubilair en extra diensten, worden belast op basis van het kadastraal inkomen en niet op basis van de werkelijke huurinkomsten (tenzij uw woning verhuurd wordt aan een vennootschap/beroepsmatig gebruikt wordt). Het geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning, verhoogd met 40% dient aangegeven te worden als ‘onroerend’ inkomen. Bent u fiscaal niet-inwoner van België, dan dient u deze inkomsten niet aan te geven in de Belgische belastingaangifte indien het jaarlijks onroerend inkomen per belastingplichtige lager is dan EUR 2.500,00 en dit uw enige belastbare inkomen is in België. 

Wat met de roerende inkomsten?

Wanneer de woning echter gemeubeld wordt verhuurd, dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen de huurinkomsten van de woning (onroerend inkomen) en de huurinkomsten van het meubilair (roerend inkomen).  Idealiter vermeld het huurcontract deze opsplitsing, indien dit niet het geval is, wordt 2/5 van de totale huurprijs geacht betrekking te hebben op het meubilair.

De huurinkomsten dewelke betrekking hebben op de woning (onroerend inkomen) dienen aangegeven te worden op basis van het kadastraal inkomen zoals hierboven uitgelegd. De huurinkomsten genereert uit de verhuur van het meubilair worden als ‘roerend’ inkomen gekwalificeerd. Deze inkomsten worden aangegeven op basis van de huurprijs (cfr. 2/5 van de totale huurprijs) en zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%. Daar er een kostenforfait van 50% van toepassing is op deze roerende inkomsten, zal de effectieve belastingdruk slechts 15% bedragen. 

En hoe worden de diverse inkomsten belast? 

De extra aangeboden diensten zoals poetsservices, handdoeken, lakens, ontbijt, … worden beschouwd als ‘divers’ inkomen. Deze inkomsten komen in aanmerking voor het gunstregime van de  deeleconomie en ondergaan een effectieve belastingdruk van 10% zoals hierboven toegelicht (belastingpercentage van 20% en kostenforfait van 50%). Er wordt gesteld dat 20% van de totale huurpijs betrekking heeft op het aanbieden van deze extra diensten (divers inkomen) indien er geen opsplitsing gemaakt is in de huurprijs.  De overige 80% van de totale huurprijs wordt volgens bovenstaande regels opgesplits tussen het onroerend inkomen (woning) en roerend inkomen (meubilair) die ieder hun eigen regime blijven volgen zelfs wanneer de betalingen via het elektronisch platform lopen. 

Besluit

Denkt u eraan om tijdens uw verblijf in het buitenland uw woning in België te verhuren, al dan niet via Airbnb, vergeet dan niet dat de Belgische fiscus hier ook in geïnteresseerd is en dat u eventueel de verkregen inkomsten in België dient aan te geven zelfs indien u niet-inwoner van België geworden bent. Tot slot gaat de bovenstaande toelichting er vanuit dat Airbnb als elektronisch platform voor de deeleconomie zal erkend worden, wat op dit ogenblik nog niet het geval. 

info: www.ey.com
tekst: Ellen Roelants