Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Vaderschap

Erkenningen van vaderschap na 01/04/2018

Sinds 1 april jl. zijn de regels in het Burgerlijk Wetboek aangaande de erkenning van kinderen gewijzigd.

Tot die datum kon een erkenning  in België gebeuren via een akte van de burgerlijke stand bij de ambtenaar van de burgerlijke stand of bij notariële akte.  In het buitenland was een akte van erkenning mogelijk bij een Belgische beroepsconsul.

Wat is gewijzigd op 1 april?

Een eerste wijziging betreft de plaats van erkenning.

  • In België is enkel nog de ambtenaar van de burgerlijke stand bevoegd om een erkenning te acteren; de bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand  is bovendien territoriaal beperkt. Een notaris is niet langer bevoegd.

  • In het buitenland zijn onze  beroepsconsuls  nog steeds bevoegd een erkenning te ontvangen. De erkenner moet dan wel Belg zijn en ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters van het consulaat waar de erkenning zal plaats hebben.

Een tweede en belangrijkere wijziging betreft de procedure van de erkenning.

Daar waar deze vroeger vrij eenvoudig was, werd er nu  er nu een systeem in drie fasen ingevoerd, zowel bij een erkenning in België voor de ambtenaar van de burgerlijke stand als bij een erkenning in het buitenland voor de beroepsconsul.

  • De eerste fase bestaat er in dat de erkenner een aantal documenten verzamelt en die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand / beroepsconsul  overhandigt. ​Gebeurt de erkenning in het buitenland voor onze beroepsconsul dan moet de erkenner, onder meer, een woonplaats kiezen in België voor de opvolging van de procedure. Zodra alle wettelijk verplichte documenten ontvangen zijn, wordt een bericht van ontvangst afgegeven.

  • De ambtenaar van de burgerlijke stand  / beroepsconsul heeft dan de tijd om de documenten na te kijken. Als deze kunnen aanvaard worden, zal een akte van aangifte van erkenning worden opgemaakt.  Deze procedure is vergelijkbaar met  de aangifte van een huwelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand  / beroepsconsul kan ook weigeren die akte van aangifte op te maken (vb. als het document niet conform is aan de wettelijke regels van de plaats van opmaak).  De erkenner kan daar tegen in beroep gaan bij de familierechtbank van de gekozen woonplaats in België, als de erkenning gebeurt vanuit het buitenland.

  • Na de akte van aangifte volgt een nieuw onderzoek door de ambtenaar burgerlijke stand / beroepsconsul. Het onderzoek moet nagaan of de erkenning niet frauduleus is, m.a.w. enkel gebeurt met oog op migratie naar België van de erkende persoon of diens familieleden.

    De ambtenaar van de burgerlijke stand / beroepsconsul kan ook in deze fase weigeren de akte van erkenning zelf op te maken, al of niet na het advies te hebben ingewonnen van de procureur des Konings van de gekozen woonplaats in België, als de erkenning gebeurt vanuit het buitenland.

    In het geval de ambtenaar van de burgerlijke stand / beroepsconsul weigert de erkenningsakte op te maken heeft de erkenner enkel nog de mogelijkheid een procedure naar onderzoek van vaderschap in te stellen. Dit is een behoorlijk zware procedure voor de familierechtbank in België.

De wijzigingen van de procedure zijn van toepassing op elke erkenning van een kind en ongeacht de nationaliteit van de andere partijen.

De nieuwe administratieve procedure werd ingevoerd om de strijd aan te gaan tegen de schijnerkenningen, die eerder een migratiedoel hebben dan het vaststellen van een wettelijke afstamming.

De wil van de wetgever dat te regelen zal wellicht ook een impact hebben bij de aanvaarding van erkenningen die voor een vreemde (lokale) overheid plaats hebben. Een dergelijk erkenning is wettelijk perfect mogelijk maar op het ogenblik van de voorlegging van de erkenningsakte zal de Belgische overheid niet alleen nakijken of de erkenning wettelijk (formeel) kan  aanvaard worden maar zal ook het aspect schijnerkenning onderzocht worden, wat mogelijk tot gevolg kan hebben dat de erkenning niet aanvaard wordt.