Overslaan en naar de inhoud gaan
x
huwelijk over de grenzen heen

Huwen over de grenzen heen?

Heel wat Vlamingen overwegen om elders in de wereld te gaan wonen.  Deze mensen wijken uit en vinden in dat nieuwe land de liefde van hun leven. Later besluiten zij om te huwen, maar als Belg stelt men zich dan de vraag hoe dat precies in elkaar zit? Anderen gaan dan alleen maar naar het buitenland om er te huwen.  Is dat huwelijk wel geldig in België? We zetten hieronder een paar belangrijke punten op een rij.

Voorwaarden om te huwen in België​

In België is het mogelijk dat een huwelijk aangegaan wordt door twee personen van hetzelfde geslacht. Anderzijds mag men in België geen huwelijk aangaan voor men de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat er een geldige “toestemming” moet zijn om een geldig huwelijk tot stand te brengen. Zo zal er geen huwelijk zijn indien (ondanks de gegeven  toestemmingen tot het huwelijk), uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten niet is gericht op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde.

Hier denken we aan de “schijnhuwelijken”, die veelvuldig tot stand worden gebracht! Men heeft te maken met een dergelijk schijnhuwelijk indien uit de omstandigheden blijkt dat de gehuwden niet met elkaar huwden met de bedoeling om een duurzame levensgemeenschap tot stand te brengen, maar dat hun huwelijk tot stand kwam met het oog op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel. In dit geval zal men twijfelen aan dit huwelijk en vermoeden dat men te maken heeft met een “schijnhuwelijk”.

Recentelijk werd de wetgeving aangaande de schijnhuwelijken gewijzigd. Nieuw is dat, nadat de aanstaande echtgenoten de nodige documenten hebben overgemaakt aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, deze laatste hen een ontvangstbewijs geeft. Nadat hij dit ontvangstbewijs heeft overhandigt, heeft hij een maand de tijd om de zogenaamde “huwelijksaangifte” op te maken. Indien hij echter twijfelt aan bijvoorbeeld de juistheid of de echtheid van de documenten, kan deze termijn met drie maanden verlengd worden.

Opgepast!

In België is het zo dat hij die iemand door geweld of bedreiging dwingt een huwelijk aan te gaan, wordt gestraft met gevangenisstraf van één maand tot 2 jaar, of met geldboete van 100 euro tot 500 euro.
De poging tot wordt gestraft met gevangenisstraf van 15 dagen tot één jaar of met geldboete van 50 euro tot 250 euro.

U verhuist met uw partner naar het buitenland!

Eens u verhuist naar het buitenland, zullen niet meer de Belgische regels en wetgevingen toepassing vinden, maar moet men rekening houden met de wetsregels van het land waarnaar men verhuist. En hierbij is het nog altijd opletten geblazen! Zoals hierboven werd aangehaald kan in België een huwelijk voltrokken worden tussen mensen van hetzelfde geslacht, maar dit is niet in elk land het geval! Huwt men niet en gaat men, zoals in België mogelijk is, “wettelijk samenwonen”, dan geldt ook hier het principe dat de regels betreffende deze vorm van samenwonen, niet in elk land dezelfde zijn. Men doet er dus goed aan om zich vooraf hierover te bevragen in het land waar men zich wil gaan vestigen.

Is een huwelijk in het buitenland geldig in België?

Velen dromen ervan om hun huwelijk te voltrekken in het buitenland, ergens aan een mooi zandstrand, of in de sneeuw in de hoge bergen. Heel mooi natuurlijk, maar vaak houdt men geen rekening met de regels die hierbij moeten nageleefd worden.

Huwt u als Belg in het buitenland, dan zal u niet alleen een aantal documenten moeten voorleggen daar waar u huwt, maar als Belg dient u zich ook te houden aan de hierboven aangehaalde voorwaarden om te huwen in België opdat uw huwelijk later in België geldig kan zijn. Bovendien zal de buitenlandse huwelijksakte moeten erkend worden in België en kan het zijn dat ze eerst moet vertaald worden naar één van onze drie landstalen, dit voor zover ze in een vreemde taal werd opgesteld.

Anderzijds is het ook mogelijk dat de huwelijksakte “gelegaliseerd” moet worden; dit betekent dat de handtekening van de ambtenaar die de akte ondertekende, voor echt wordt verklaard.

Tekst: Solange Tastenoye