Juridisch kluwen

Emigreren, verhuizen of leven als expat in het buitenland… Het internationaal bewegen zal vroeg of laat juridische consequenties hebben voor jou en jouw familie. Dit vanaf de geboorte tot jouw laatste wil over de grenzen heen. Enkele voorbeelden uit het brede scala.

Huwelijkscontract afsluiten in het buitenland?

Indien twee mensen beslissen om te trouwen, dan worden er meestal ook bepalingen getroffen in verband met hun goederen, het zogenaamde ‘huwelijksvermogen’. Wat is van wie? Verblijven de gehuwden in het buitenland, dan stelt men zich de vraag welk recht op dit huwelijksvermogen zal toegepast worden? En als het fout loopt, stelt zich de vraag op welke regels er beroep zal gedaan worden indien we met een internationale echtscheiding te maken hebben? Worden deze echtscheidingen steeds erkend in België? En wat dan met de kinderen?

Het is een vaak voorkomend fenomeen: ouders scheiden, één van hen verhuist naar het buitenland en wenst ook de kinderen mee te nemen! Maar kan deze ouder dat zomaar doen? Hoe staat het in een dergelijk geval met het uitoefenen van het ouderlijk gezag? Hoe bekijkt de rechter dit in de praktijk?

Niet alleen in België, maar ook in alle andere landen worden er voorwaarden opgelegd opdat een huwelijk geldig tot stand kan komen. Anderzijds is het dan ook zo dat het opletten geblazen is indien een huwelijk ontbonden wordt en men erna een tweede huwelijk sluit. Indien dit niet gebeurt volgens de regels, dan kan er sprake zijn van bigamie vooral wanneer er buitenlandse elementen meespelen. Hoe zit dat precies in elkaar?

Je laatste wil over de grenzen heen!

Heel wat Vlamingen willen tijdens hun leven maatregelen treffen in verband met hun goederen voor de tijd dat ze er niet meer zullen zijn, ongeacht in welk land ze woonachtig zijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het opmaken van een testament. De Belgische Wetgeving voorziet verschillende vormen van testamenten, alsook in een “internationaal testament”. Wat houdt dit in?

Over erfenissen valt heel wat te vertellen. Niet alleen wat en van wie u kunt erven is fijn om te weten, maar in de eerste plaats moet er bij een overlijden een aangifte gebeuren van alle goederen van de overledene.

Elke situatie is anders. Maar stel bijvoorbeeld dat u nadat uw kinderen in België gesetteld zijn beslist om samen met uw partner naar het buitenland te gaan wonen. En het komt tot een overlijden van iemand van uw kinderen, familie, uzelf of uw partner overlijdt! Wie zal dan erven? Wat zijn de wettelijke regels ter zake?

Huishuurovereenkomst in België

Sinds enkele jaren bevindt u zich met uw familie in het buitenland maar nu overweegt u om terug naar België te komen. Geen enkel probleem ware het niet dat uw woning in België verhuurd is. U zult dus moeten nagaan of het mogelijk is om de huurder op te zeggen en of u misschien geen schadevergoeding aan hem moet betalen bij het verlaten van de woning. Hoe zit dit alles precies in elkaar en waar moet u zeker rekening mee houden?

Europese en Internationale rijbewijzen

Het is een algemeen gekend feit dat men zonder over een geldig rijbewijs te beschikken, geen voertuig mag besturen op de openbare weg. Dit is niet alleen zo in België, maar in alle andere landen. Maar…er moet opgemerkt worden dat er vaak onenigheid bestaat over het al dan niet geldig zijn van het rijbewijs dat de bestuurder op zak heeft. Vaak wordt een bestuurder beboet omdat men van mening is dat hij over een Belgisch rijbewijs moet beschikken. Maar is deze conclusie wel terecht? Hoe bekijkt de rechter dit in de praktijk?

De stichting Vlamingen in de Wereld is een eerstelijnsdienstverlener en waar nodig een doorgeefluik. Binnenlopende vragen worden grondig gescreend en ofwel zelf behandeld, ofwel discreet voorgelegd aan een deskundige ter zake. VIW-leden kunnen concrete vragen stellen via het contactformulier en krijgen toegang tot een archief met artikels over juridische thema's.