Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Bent u voldoende verzekerd in België

Bent u voldoende verzekerd in België?

Heel wat Vlamingen die zich her en der in de wereld bevinden, hebben toch ook nog vastgoed (meestal een woning) in België. Het beheer ervan wordt dan meestal aan een familielid of vriend toevertrouwd. Maar vaak ontstaan er ernstige problemen waar u dan als eigenaar moet voor instaan. We denken hier bijvoorbeeld aan de brandverzekering van deze woning. Bent u in België wel voldoende verzekerd voor uw eigendom?

Is een brandverzekering verplicht?

Naar aanleiding van de overstromingen die er zich afgelopen z omer in België voordeden, zijn er heel wat vragen opgedoken in verband met de brandverzekering . In België zijn bepaalde verzekeringen verplicht zoals bijvoorbeeld de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor voertuigen. Andere zijn niet verplicht zoal s de brandverzekering. Maar de kans bestaat wel dat men er contractueel toe verplicht wordt om een brandverzekering af te sluiten. We denken hier aan de huurcontracten waarbij de eigenaar zijn huurder kan verplichten om een brandverzekering af te sluiten.

Wat wordt door een brandverzekering gedekt?

Oorspronkelijk dekte een brandverzekering in België, tenzij anders is bedongen, de verzekerde goederen tegen bijvoorbeeld schade veroorzaakt door brand, door blikseminslag, door ontploffing, enz...Door de loop d er jaren werd de brandverzekering uitgebreid en heeft de wetgever het voor de brandverzekeraar verplicht gemaakt om dekking te geven voor “natuurrampen”. Sinds een heel aantal jaren zit er dus in de brandverzekering in België, zowel voor woningen als voor handelszaken, een dekking in voor natuurrampen. Het gaat hier om natuurrampen zijnde een aardbeving, een overstroming, het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen en een aardverschuiving of grondverzakking.

De natuurramp “overstroming” wordt in B elgië door de wet omschreven als “het buiten de oevers treden van waterlopen, kanalen, meren, vijvers of zeeën ten gevolge van atmosferische neerslag, het afvloeien van water wegens onvoldoende absorptie door de grond ten gevolge van atmosferische neerslag , het smelten van sneeuw of ijs, een dijkbreuk of een vloedgolf, alsmede de aardverschuivingen of grondverzakkingen die eruit voortvloeien”.

Een brandverzekering in België dekt een aantal schades; zoals de schade die rechtstreeks aan de verzekerde goedere n wordt veroorzaakt door een natuurramp, de kosten gemaakt voor het afbreken van de goederen die beschadigd zijn en het transport ervan. Ook de kosten voor de huisvesting nadat een woning onbewoonbaar geworden is, worden vergoed. Concreet houdt dit in dat ook de opruimingskosten, kosten voor het herstel en poetswerken gedekt zijn

Wat met een beschadigde wagen?

Staat een bestelwagen of wagen op de oprit van de woning, in de garage of op straat, dan stelt zich de vraag of de brandverzekeraar ook de schad e aan dit voertuig zal verzekeren ten tijde van een overstroming. Hier is het opletten geblazen want deze zaken worden niet per se gedekt door de brandverzekering! Er zal dus moeten gekeken worden naar de plaats waar de wagen zich bevond ten tijde van de overstromingen. Staat hij in de garage van de woning, dan zal het voertuig allicht verzekerd worden door de brandverzekering (na te kijken in het verzekeringscontract). Stond de wagen ten tijde van de overstromingen op straat, dan zal moeten gekeken worden naar hoe de wagen verzekerd is. Is er een omniumverzekering voorhanden dan is er geen probleem en dekt deze de schade aan dit voertuig. Is er geen dergelijke verzekering dan is men niet gedekt

Andere verzekeringscontracten kunnen ook een clausule hebbe n waarin bepaald wordt dat een wagen bij natuurrampen verzekerd is door de brandverzekering indien hij zich in een bepaalde straal rond de woning bevindt. Ook dit moet nagevraagd worden bij de verzekeraar.

Wat met beschadigingen aan tuin en/of tuinhuis?

Ook hier is het opletten omdat zaken die zich buiten de woning bevinden niet standaard verzekerd zijn in de brandverzekering. Wenst men hiervoor verzekerd te zijn, dan moet men contact opnemen met de verzekeraar

OPGELET!

Er moet ook rekening gehouden worden dat de brandverzekering een vrijstelling heeft; een bedrag dus dat men altijd uit eigen zak zal moeten betalen!

Auteur:
Solange Tastenoye