Overslaan en naar de inhoud gaan
x
Reisvoorwaarden voor kinderen

Reisvoorwaarden voor kinderen?

Woont men als Vlaming in het buitenland of overweegt men om er te gaan wonen dan komen er toch ook nog vaak vragen opduiken waar men in eerste instantie niet aan denkt. Bijvoorbeeld indien men kinderen heeft die men over en weer wil laten reizen tussen België en het land waar men woont of wenst te gaan wonen. Zijn er hieromtrent regels?

Moeten ouders toestemming geven?

Het algemeen principe is dat wanneer ouders samenleven, zij gezamenlijk het gezag over het kind uitoefenen. Normaalgezien wordt elke ouder geacht te handelen met toestemming van de andere ouder wanneer hij, alleen, een handeling stelt die met het ouderlijk gezag verband houdt. Het Belgisch Burgerlijk wetboek bepaalt dat wanneer de ouders van een kind niet meer samenleven, zij het ouderlijk gezag toch nog gezamenlijk blijven uitoefenen. Bij gebreke van overeenstemming omtrent bijvoorbeeld de huisvesting van het kind, over zijn opvoeding, zijn opleiding of wanneer deze overeenstemming strijdig lijkt met het belang van het kind, dan kan de bevoegde familierechtbank de uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders.

Ouderlijk gezag en reizen

Wensen ouders hun kinderen te laten reizen, dan beslissen zij ook hier hoe zij dit zullen doen. Normaalgezien bestaan er geen specifieke regels, noch documenten die moeten ingevuld worden indien ouders hun minderjarige kinderen wensen te laten reizen. Eigenlijk hebben deze kinderen dus geen schriftelijke toestemming nodig opdat ze kunnen reizen; maar toch is het nuttig om een dergelijke toestemming te voorzien. Bovendien zijn er landen die wel de schriftelijke toestemming van de ouders nodig hebben in geval een kind alleen reist. Daarom is het toch belangrijk om na te gaan bij de ambassade of het consulaat van het land waar het kind naartoe reist of er een verplichting is omtrent deze toestemming van de ouders.

Zijn er uitzonderingen?

Ja, het is opletten in geval bijvoorbeeld de ouders gescheiden leven, of er een bepaalde regeling bestaat inzake het ouderlijk gezag. Bovendien heeft de Belgische wetgever hier niet lang geleden aan belangrijke wetsaanpassing doorgevoerd. Deze nieuwe wetsregels bepalen dat een ouder die het ouderlijk gezag uitoefent, bij ernstige vrees voor een niet-toegelaten reis van zijn minderjarig kind naar het buitenland, aan de bevoegde autoriteiten kan verzoeken dat een Belgisch paspoort of reisdocument op naam van het minderjarig kind, enkel zou worden afgeleverd met zijn uitdrukkelijke toestemming. In dat geval mag het paspoort, reisdocument of identiteitsdocument in kwestie enkel worden afgeleverd met de toestemming van beide ouders of ten gevolge van een rechterlijke beslissing.

Werden er al Belgische paspoorten, reisdocumenten of identiteitsdocumenten op naam van het minderjarig kind afgeleverd, dan kan de familierechtbank bij ernstige vrees voor een niet-toegelaten reis van het minderjarig kind naar het buitenland, in het kader van een reisverbod maatregelen bevelen.

Zo kan de familierechtbank de ongeldigverklaring en de intrekking van het paspoort of reisdocument op naam van het minderjarig kind uitspreken. Zij kan ook de geldigheid van het identiteitsdocument op naam van het minderjarig kind beperken tot het Belgisch grondgebied door het seinen van het identiteitsdocument in het centraal bestand van de identiteitskaarten. Tenzij de rechtbank anders beslist, heeft het seinen van een identiteitsdocument op naam van een minderjarig kind ook de weigering van de aflevering, de ongeldigverklaring en intrekking van het paspoort of reisdocument op naam van dat kind tot gevolg en omgekeerd. Deze maatregelen genomen door de rechtbank, kunnen een einde nemen door een beslissing van de familierechtbank of bij de meerderjarigheid of ontvoogding van het kind.

Wat indien het kind niet de Belgische nationaliteit heeft?

Ook voor dit geval voorziet België geen specifieke regels inzake de ouderlijke toestemming voor het laten reizen van minderjarige kinderen. Maar ook hier is het best om na te gaan welke regels er gelden in het land waarvan het kind de nationaliteit draagt.

Auteur:
Solange Tastenoye